KM 1393/17 WA1W/00016110/1

15 listopada 2019
13:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie ul.Prądzyńskiego 3A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łosie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 989/4, 1083/1, 1160, o łącznej powierzchni 3,0443 ha, w obrębie Łosie, gminie Radzymin, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze WA1W/00016110/1 należącej do dłużnika: EWA RADOMSKA położonej: 05-250 Radzymin, Łosie, dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: WA1W/00016110/1] Suma oszacowania wynosi 411 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 274000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto   komornika:Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.   do godz. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.